Tòa Thượng Thẩm Los Angeles không bảo đảm mức chính xác, đáng tin hoặc nhanh chóng của bất cứ tin tức nào do Google™ Translate hoặc bất cứ hệ thống phiên dịch nào khác thực hiện. How will I know to which judicial officer my case is assigned? Ngoài ra, không thể phiên dịch được một số ứng dụng, hồ sơ hoặc loại khác gồm cả biểu đồ, hình ảnh hoặc một số dạng văn kiện lưu động (pdfs). For your convenience a link is provided to the California Judicial Council's Forms page. Locate the courthouse where your case belongs. (When you click this link, you will be taken to the California Courts website). Appendix A Local Forms List. Pursuant to CRC 2.253(b)(7) E-Filings received prior to 11:59 P.M. on court days will be filed in as of that day. 洛杉矶高等法院公共网站内容使用的官方语言是英语。Google™ Translate(谷歌翻译)是免费的在线语言翻译服务,可将文本和网页翻译成不同语言。计算机翻译只能近似网站的原始内容。这种翻译不应视为准确,一些情况下可能包含错误或冒犯性语言。, 洛杉矶高等法院不保证Google™ Translate或其他翻译系统翻译的任何信息准确、可靠或及时。此外,有些应用软件、文件或项目无法翻译,包括图片、照片或一些便携文件格式(pdf)。, 请注意,提出翻译请求时,您将离开洛杉矶高等法院网站。洛杉矶高等法院不认可使用Google™ Translate。可用其他翻译服务浏览我们的网站。任何个人或实体依赖翻译系统获得信息,需自行承担风险。翻译完成后,您需承担任何不准确、错误或其他问题的风险。洛杉矶高等法院不就使用Google™ Translate或其他翻译系统可能导致的任何损害或问题承担责任。, 如果您有关于Google™ Translate的疑问,请点击下面的链接:Google™ Translate常见问题。, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի հանրային կայքի պաշտոնական լեզուն անգլերենն է։ Google™ Translate-ն անվճար լեզվական թարգմանչական ծառայություն է, որի միջոցով տեքստ ու կայքեր կարելի է թարգմանել զանազան լեզուներով։ Համակարգչային թարգմանությունը կայքի բնօրինակի սոսկ մոտավոր ներկայացումն է։ Թարգմանությունը չպետք է դիտվի իբրև ճշգրիտ, և երբեմն կարող է ներառել ոչ ճիշտ, կամ վիրավորական արտահայտություններ։, Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի երաշխավորում Google™ Translate-ի, կամ մեկ այլ թարգմանչական համակարգի կողմից թարգմանված որևէ տեղեկատվության ճշգրտությունը, վստահելիությունն ու արդիականությունը։ Բացի այդ, որոշ ծրագրեր, ֆայլեր կամ պարագաներ, օրինակ՝ գրաֆիկներ, լուսանկարներ, կամ որոշ փոխադրելի փաստաթղթային ձևաչափեր (pdf), թարգմանվել չեն կարող։, Խնդրում ենք նկատի ունենալ, որ թարգմանության խնդրանք ներկայացնելիս Դուք Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանի կայքից դուրս կտեղափոխվեք։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը չի քաջալերում Google™ Translate-ի օգտագործումը։ Մեր կայքը կարելի է դիտել այլ թարգմանչական ծառայություններով ևս։ Ցանկացած անձ, կամ կազմակերպություն, ով հենվում է որևէ թարգմանչական համակարգից ստացված որևէ տեղեկատվության վրա, այդպես է վարվում սեփական ռիսկի հաշվին։ Թարգմանության ավարտին, Դուք հանձն եք առնում ցանկացած անճշտության, սխալի, կամ հայտնաբերված այլ խնդրի ռիսկը։ Լոս Անջելեսի Առաջին ատյանի դատարանը պատասխանատու չէ որևէ այնպիսի վնասի կամ խնդրի համար, որը թերևս կարող է առաջանալ Google™ Translate-ի, կամ թարգմանչական մեկ այլ համակարգի օգտագործման արդյունքում։. Arrears: Past-due unpaid support, including interest. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. Google™ Translate es un servicio gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas. With My Jury Duty Portal you can register for jury service, request an excuse, postponement or new court location, and complete your online orientation. To download a form (in PDF format), click on the form number in the appropriate table. Phiên dịch bằng máy điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội dung nguyên thủy của website này. Confidential Supplemental Information Family Court Services Complaint Form FCS-044 (Rev: 08/13) Family Court Services Domestic Violence Support Person Agreement FCS-038 (Rev: 08/11) Juzgado de lo Familiar Servicios De Vilolencia Intrafamiliar Acuerdo de la Persona de Apoyo FCS-038S (New: 5/16) Family Court Services (FCS) Data Sheet (Confidential) FCS-002 (Rev: 06/20) Xin lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch là quý vị rời khỏi website của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles. The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Especially, when you have been married for an extended period, have minor children or both. A “conformed” copy means that a … FL … Google™ Translate에 대한 질문이 있는 경우, 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate FAQs. We work diligently to ensure that our clients legal documents are prepared to court standards. La Corte Superior de Los Ángeles no garantiza la exactitud, confiabilidad o autenticidad de cualquier información traducida por Google™ Translate u otro sistema de traducción. Look for the Language Services icon to find forms and other important information translated in the most requested languages. View filing fee information. CLICK HERE FOR WAYS TO ACCESS THE COURT REMOTELY. The most secure digital platform to get legally binding, electronically signed documents in just a few seconds. A packet containing the necessary forms is available for purchase at the probate division of the Superior Court of California, County of Tuolumne. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. Las traducciones por computadora son solo una aproximación del contenido original del sitio web. Central Civil West (CCW): Central Civil West District of the Superior Court of California, County of Los Angeles. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. Khi phiên dịch xong, quý vị tự chịu bất cứ rủi ro nảo về những chỗ không chính xác, sai lầm hoặc những vấn đề khác gặp phải. Filter cases further by date of filing, case type, party type, party representation, and more. To see if you will need any special, local forms, contact your court clerk or check your court’s website. Computerized translations are only an approximation of the website's original content. Local forms adopted for mandatory use bear the word “adopted” in the lower left corner of the first page of each form, and are identified as mandatory by an asterisk (*) on the list of local forms published in this appendix. 번역 시스템에서 얻은 정보에 의존하는 개인이나 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다. Local Form. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. You can get sample formats from books available at many county law libraries. For more information on how to fill out forms, please visit the section " How to fill out forms ". The official language used for the content of the Los Angeles Superior Court public website is English. Filing a Petition for Conservatorship at the Los Angeles Superior Court; Schedule a court date at Los Angeles Superior Court; Notify conservatee’s relatives of the court date The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. Եթե Google™ Translate-ի վերաբերյալ որևէ հարց ունեք, ապա խնդրում ենք սեղմել հետևյալ հղումը․ Google™ Translate FAQs. Forms. As a result, existing forms were revised and five (5) new forms were introduced effective July 1, 2016; nine (9) of the ten (10) forms were revised again effective … 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Además, algunas aplicaciones, archivos o elementos no se pueden traducir (como gráficas, fotos o algunos formatos portátiles de documentos [pdf]). You will need to use these forms when you file your case. Mandatory Forms Required for all Los Angeles Superior Court Probate Filings for both initial and subsequent filing. 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도 있습니다. Download Local Forms Name: Form# Date Rev/Eff: Glenn Court Complaint Form: AD-050: 03/19: Records and Copy Request: AD-055: 07/20: Felony Plea Form : CR-101: 01/18: DV Misdemeanor Plea Form : CR-102 : 07/15: First Offense - DUI Advisement of Rights, Waiver and Plea Form : GCSC CR-001 : 06/15: Notice of Civil Case Management Conference : GCSC CV-220 - In addition, some applications, files or items cannot be translated including graphs, photos or some portable document formats (pdfs). These guides are designed to help you fill out the forms yourself, and are not intended to provide legal advice nor strategy as to how to complete the case. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템을 사용함으로써 발생 가능한 손해 또는 문제에 대해 책임을 지지 않습니다. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. Usted puede usar otros servicios de traducción para ver nuestro sitio web. Do … The Court has transitioned from requiring certifications in red or purple colored ink to black ink only. 번역이 요청되면, 로스앤젤레스 상급법원 웹사이트를 떠난다는 것을 확인해 주십시오. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. All statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and Traffic. NOTE: Forms DO NOT explain the law and may not provide all of the information necessary for a court to reach a decision. of Service, Request for Probate Hearing in a District Court: Conservatorship/Guardianship, Request to Continue Petition Hearing And Order (Probate), Request to Continue Petition Hearing Information (Probate), Supplement to Petition for Appointment of Probate Conservator, Supplement to Petition for Probate Re Heirs and Next of Kin, Supplement to Petition for Probate Re Issue, Supplement to Petition for Probate Re Property, Supplement to Petition for Probate Re Spouse or Domestic Partner, Supplement to Petition for Termination of Guardianship re Relatives, Supplement to Petition for Termination of Guardianship (Dispensing with Notice), Supplement to Report Sale & Petition for Order Confirming Sale of Real Property, Supplement to Spousal/Domestic Partner Property Petition, Declaration of Judgment Debtor Regarding Satisfaction of Judgment (Small Claims), Exchange and Submission of Evidence (Small Claims), Notice of Remote Appearances and Exchange and Submission of Evidence Protocol, Resolve Your Small Claims Case Without Coming to Court, Information Sheet for Petition and Order to Reduce or Vacate Civil Assessment or Ability to Pay Determination, Juicios Por Infracciones - Aviso a Los Litigantes, Petition & Order to Reduce or Vacate Civil Assessments or Ablility to Pay Determination, Agreement To Pay With A Request For A Reduction In Sentence, Application and Order to Serve Summons by Posting for Unlawful Detainer, Instructions for Completing Answer - Unlawful Detainer, Unlawful Detainer Stipulation and Judgment, The forms on this web site are in PDF format. To see if you will need any special, local forms, contact your court clerk or check your court’s website. 번역이 완료되면, 부정확성, 오류 또는 다른 문제가 발생할 위험을 감수합니다. Findings and Order After Hearing. • The clerk will keep the original and one copy of the forms and will return to you a“conformed” set of copies. See form info View PDF. Toda persona o entidad que dependa de la información obtenida de cualquier sistema de traducción lo hará bajo su propio riesgo. Here is a brief overview of the steps. 로스앤젤레스 상급법원은 Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다. Search online court records for free in Whittier Courthouse by case number, case name, party, attorney, judge, docket entry, and more. Tenga en cuenta que al solicitar una traducción estará dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles. Locally Approved Forms In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles offers a variety of local forms listed below. Judicial Council forms can be used in every Superior Court in California. Family Law General Self-Help Information SDSC Form #D-280 Legal Steps for a Divorce or Legal Separation Trending. The Court has transitioned from requiring certifications in red or purple colored ink to black ink only. In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles has approved a variety of local forms that you may need to use as your case continues. Filing fee information for Civil Limited, Civil Unlimited, Family Law, Small Claims and Probate cases. Judicial Council forms can be used in every Superior Court in California. Digital Evidence Presentation System (DEPS) Information for Attorneys, Preguntas frecuentes de Google Translate™, View the status of electronic files by case type. If you do not see the input fields on your screen, click the "Highlight Existing Fields" button in top right-hand corner above the form. Judicial Council Forms - FL-100 through FL-999 E-1FL - Stipulation to Waive Hearing - Family . Fill out court forms online using the LA Superior Court's user-friendly forms completion programs. The forms may be posted on their site. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u ofensivo. Other translation services may be used to view our site. Effective May 2, 2016, all documents filed in a case already established with the Los Angeles Superior Court Probate Division must be filed with the designated Probate Division Subsequent Document Filing Cover Sheet (PRO 037). FORMS INCLUDED IN THIS PACKET PETITIONER. For older browsers, you may download and install the Adobe Acrobat Reader application by navigating to, Can be used to Petition for Recall and Resentencing or Dismissal, Can be used to Petition for a resentencing and apply to have a felony conviction designed a misdemeanor, Used when serving a Petition to Seal Records. Không nên xem bản dịch là chính xác và trong một số trường hợp bản dịch có thể sử dụng ngôn ngữ sai hoặc xúc phạm. (When you click this link, you will be taken to the California Courts website). Dealing with the divorce court in California can be tricky. Forms. The Los Angeles Superior Court is transitioning to electronic "paperless" case files. Google™ Translate is a free online language translation service that can translate text and web pages into different languages. Judicial Council forms can be used in every Superior Court in California. Nếu quý vị có bất cứ thắc mắc nào về Google™ Translate, xin bấm vào đường nối sau đây: Google™ Translate FAQs. The Judicial Council of California has created many forms to standardize the preparation of court documents. SUPERIOR COURT OF CALIFORNIA COUNTY OF LOS ANGELES COURT ADDRESS: DEFENDANT: PLAINTIFF: CASE NUMBER: CLERK: PREPARE A FORM FOR EACH DEPOSITOR PAYING SEPARATELY PLEASE REPORT TO THE CLERK'S OFFICE/CASHIER: Room 102, Central Civil Cash Check Clerk's Office , Room_____ Distribution Codes Amt Due Distribution Codes Amt Due 251 72 DAILY JURY FEES List of forms regarding Conservatorship that you may need. For your convenience a link is provided to the California Judicial Council's Forms page. Cuando se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, errores u otros problemas que encuentre. Shorthand Reporter, Stipulation and Order - Motions in Limine, Stipulation - Early Organizational Meeting, Application/Petition For Dismissal (Street Vending) – Response And Order (Government Code §51039(G)(1)), Application/Petition for Recall and Resentencing or Dismissal (Health and Safety Code Section 11361.8(a) or 11361.8(e)), Application/Petition for Resentencing and People’s Response (Penal Code Section 1170.18, subsections (b) and (g)), Care Options for Children of Incarcerated Parents, Capital Case Checklist and Guidelines for Counsel, Countywide Warrant System Initial Case Filing Form, Declaration Re: Ability to Pay Costs for Petition and Order for Expungement (Penal Code Section 1203.4), Modification of Sentence (Penal Code Section 18.5(b)), Petition to Seal Records of Arresting Agency and Related Court Files and Records Pursuant to Penal Code Section 851.87, Petition to Withdraw DEJ Plea Under Penal Code Section 1000 and Dismiss Complaint or Information (Penal Code Section 1203.43), Proof of Service of Petition (Penal Code Section 851.87), Protective and Restraining Order Worksheet, Request to Increase Bail (Penal Code Section 1269(c)/1270.1) And/Or Restrict Source of Bail (Penal Code Section 1275.1), Application For Issuance Of Writ Of Possession / Sale / Execution, Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC), Court Order for Family-Centered Case Resolution Conference (FCCRC)-Parentage Cases, Court Order for Post-Judgment Requests for Orders, Court Order to Share Financial Information for Divorce, Legal Separation, or Nullity Cases, Declaration of Ex-Parte Notice (Temporary Restraining Order) or Declaration RE: Notice Of Ex-Parte Request (No Notice Given) (Temporary Restraining Order), Declaration Regarding Notice and/or Request for Waiver of Notice of Request for Emergency Orders(Ex Parte Orders) (Family Law - Non Domestic Violence), Department 2 Longer Cause Hearing/Trial Setting Orders, Dedicated Trial Court Longer Cause Hearing/Trial Readiness Orders, Department 2 Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Orders, Dissolution Default Judgment Review Checklist, Dissolution Default Judgment With Agreement Review Checklist, Dissolution Stipulated Judgment Review Checklist, Divorce Checklist: Get Ready for the Family Centered Case Resolution Conference, Family Law Case Cover Sheet-Certificate of Grounds for Assignment to District, Family Court Services Confidential Mediation Form (English), Family Court Services Confidential Mediation Form (Spanish), Home Court Family Code Section 217 Hearing/Trial Setting Conference Orders, Joint Petition for Summary Dissolution Forms Packet Cover Sheet, Notice Of Rejection Of Application And Order For Publication - Family Law, Notice of Stipulation to Collaborative Law Case and Order, Notice of Termination of Collaborative Law Case and Order, Additional Contracts-Attachment B to Orde, Order for Reimbursement of Minor's Counsel Fees (Family Law), Parentage Action Request to Inspect and copy, Parentage Default Judgment Review checklist, Parentage Default Judgment With Agreement Review checklist, Parentage Stipulated Judgment Review checklist, Parentage (Gestational Surrogacy) Stipulated Judgment Review Checklist, Petition for Custody and Support of Minor Children Forms Packet Cover Sheet, Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (With Children) Forms Packet Cover Sheet, Petition for Dissolution, Legal Separation, Nullity (Without Children) Forms Packet Cover Sheet, Petition to Determine Parental Relationship Forms Packet Cover Sheet, Petition for Gun Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Petition for Private Postsecondary School Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Petition for Workplace Violence Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Additional Minors-Attachment B to Petition, Parental Quitclaim-Attachment C to Petition, Waiver of Notice-Attachment D to Petition, Additional Contracts-Attachment E to Petition, Declaration of Lender-Attachment F to Petition, Post-Judgment Request for Order Case Management Statement, Quick Reference Dissolution Judgment Checklist, Request for Civil Harassment Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Request for Default Setting (Domestic Relations and Branch District Civil Actions), Request for Domestic Violence Restraining Order (With Children) Forms Packet Cover Sheet, Request for Domestic Violence Restraining Order (Without Children) Forms Packet Cover Sheet, Request for Elder or Dependent Adult Abuse Restraining Order Forms Packet Cover Sheet, Request for Order-Custody/Visitation/Support Forms Packet Cover Sheet, Stipulation and Order for Appointment and Payment of Court Evaluator, Stipulation and Order for Appointment of Privately Compensated Temporary Judge, Supplemental Information For Request For Restraining Order, Request For Permanent Medical Excuse From Jury Service, Administrative Order re: Adoption of Southern California Inter-county Transfer Protocol, Advisement of rights when the court orders a hearing under welfare and institutions code section 366.26 (California rules of court, rule 5.590), Կալիֆորնիայի Առաջին ատյանի դատարան, Լոս Անջելես քաունթի, Անչափահասների հարցերով դատարան Խորհրդատվություն իրավունքների մասին, երբ Դատարանը Բարեկեցության և հաստատությունների օրենսգրքի (Welfare and Institutions Code) բաժին 366.26-ի ներքո լսման հրաման է տալիս Կալիֆորնիայի Դատարանի կանոնագիրք (California Rules of Court), Կանոն 5.590, 加州洛杉矶县高等法院少年法院 法院根据《福利与机构法典》第366.26款 命令审理时的权利告诫书 (《加州法院规则》规则5.590), 캘리포니아주 상급법원, 로스앤젤레스 카운티, 소년법원 복지기관법 제 366.26조에 따른 법원 심리 명령에 대한 권리 공지 (캘리포니아주 법원 규칙5.590), Aviso de derechos cuando la corte ordena una audiencia conforme al código de bienestar e instituciones, sección 366.26 (reglas de las cortes de California, regla 5.590), Tòa Thượng Thẩm California, Quận Los Angeles, Tòa Thiếu Niên Khuyến Cáo về Các Quyền Khi Tòa Ra Lệnh Mở một Phiên Xử theo Bộ Luật An Sinh và Định Chế Đoạn 366.26 (Các Quy Luật Tòa Án California, Điều Luật 5.590), Application and Order for Approval of the Court to Obtain Information Regarding an Adoption, Application for Rehearing & Order (WIC Section 252), Application/Petition for Change in Disposition (Prop 47), Application to Obtain Information Regarding an Adoption, Certificate/Declaration Re: Military Service, Citation Freedom from Parental Custody and Control, Coordinated Health Services Referral and Order, Declaration and Order Dispensing with Notice to Alleged Natural Father, Declaration in Support of Access to Juvenile Records, Declaration of Mailing or of Inability to Ascertain Address, Information RE: Forms for Publication of Citation or for Personal Service-Abandonment, Judgment for Freedom From Parental Custody and Control, LASC Judical Officer Declaration in Support of Access to Juvenile Records, Notification of Appellate Rights After 366.26, Notificación sobre los derechos de apelación después de seleccionar e implementar una audiencia de plan permanente (wic, sección 366.26), Կալիֆորնիայի Առաջին ատյանի դատարան, Լոս Անջելես քաունթի, Անչափահասների հարցերով դատարան Ծանուցում Մշտական ծրագրի հարցով նիստն ընտրելուց ու այն գումարելուց հետո բողոքարկման իրավունքների մասին (WIC § 366.26), 加州洛杉矶县高等法院少年法院 选择和执行永久计划审理(WIC第366.26款)后上诉权利通知书, 캘리포니아주 상급법원, 로스앤젤레스 카운티, 소년법원 영구 계획 선택 및 이행 심리 후 항소권 통지 (복지기관법 제366.26조), Tòa Thượng Thẩm California, Quận Los Angeles, Tòa Thiếu Niên Thông Báo về Các Quyền Kháng Cáo sau khi Chọn và Thực Hiện Phiên Xử Kế Hoạch Thường Trực (WIC § 366.26), Notification of Appellate Rights After Disposition Hearing, Notificación sobre los derechos de apelación después de la audiencia de disposición, Կալիֆորնիայի Առաջին ատյանի դատարան, Լոս Անջելես քաունթի, Անչափահասների հարցերով դատարան Բողոքարկման իրավունքները հարցին լուծում տալու լսումից հետո, 캘리포니아주 상급법원, 로스앤젤레스 카운티, 소년법원 처분 심리 후 항소권 통지, Tòa Thượng Thẩm California, Quận Los Angeles, Tòa Thiếu Niên Thông Báo về Các Quyền Kháng Cáo sau Phiên Xử Giải Quyết, Order for Publication of Summons, Citation or Notice of Hearing, Petition for Freedom from Parental Custody and Control [Family code 7820], Petition to Determine Parental Rights of Alleged Natural Father and to Determine Necessity of Consent, Petition to Seal Juvenile Records Dependency, Report of Child's Injuries Pursuant to WIC Section 317, Subdivision (e), Report of Dependent Educational Needs Pursuant to WIC 317, Subdivision (e), Request for Interviewing, Photographing, Videotaping, or Voice Recording of Dependent or Delinquent Children (WIC 387), Southern California Inter-county Transfer Protocol, Statement Re: Application for Rehearing and Order(WIC Section 252), Stipulation Regarding Inspection, Copying, and Non-Dissemination of Juvenile Records Without Court Order, Stipulation for the appointment of Commissioner or Referee as temporary Judge, The Incarcerated Parents' Dependency Court Handbook, Manual para padres encarcelados Sobre la corte de dependencia, Application And Order Appointing Probate Referee Lanterman-Petris Short Act Conservatorship, Application And Order Appointing Successor Probate Referee, Conservatorship 7 Point Letter for Medical Treatment, Information Sheet for LPS Conservatorships, Letters of Conservatorship (Mentally Disordered), Petition and Declaration Regarding Capacity to Give Informed Consent to Medication (Riese Petition), Petition for Reappointment of Conservator, Current Dollar Amounts of Exemptions From Enforcement of Judgments, Annual Compliance Certification for Probate Appointed Counsel Attorneys, Application and Order Appointing Probate Referee, Application and Order Appointing Successor Probate Referee, Application and Order to Correct Name of Case, Probate Appointed Counsel application new applicant, Bid in Open Court on Sale of Real Property, Declaration in Support of Application for Nunc Pro Tunc Order, Ex Parte Order Directing Amended Letters of Conservatorship, Ex Parte Order for Release of the Remains of a Decedent, Ex Parte Petition for Amended Letters to Issue, Ex Parte Petition for Release of the Remains of a Decedent, Notice of Commencement of Proceeding for a Court Supervised Trust, Notice of Deposit of Estate Planning Documents, Notification to Court of Address on Conservatorship / Guardianship, Order Approving Report and Dispensing with Account/Bond, Order Approving Waiver of Acct & Terminating Guardianship (No Blocked Acct), Order Approving Waiver of Acct. In addition to forms approved by the State Judicial Council, the Superior Court of Los Angeles has approved a variety of local forms that you may need to use as your case continues. LA Superior Court - Services. You will need to use these forms when you file your case. Please be aware that when a translation is requested, you will be leaving the Los Angeles Superior Court website. Why can't I add a filing party in LASC? With each new case management system implementation, the Court is employing a new case numbering matrix. Official documents and forms must be filed in English. 또한, 그래프, 사진 또는 이동 가능 문서 형식(pdf)을 포함하는 어떤 애플리케이션, 파일 또는 항목을 번역할 수 없습니다. This juror site provides basic juror information on preparing for jury service and what to expect while serving. Statewide approved forms are available for Adoptions, Appellate, Civil, Conservatorships, Criminal, Guardianships, Family Law, Juvenile, Name Change, Probate, Small Claims, and … The Los Angeles Superior Court is not responsible for any damage or issues that may possibly result from using Google™ Translate or any other translation system. Local Forms & Instructions This page contains a list of local downloadable forms and instruction aids adopted for optional use and convenience. Other. Map View List View Category. Fillable forms are also available on the Judicial Council Forms … The forms may be posted on their site. Do … information L‐1006 ( Revised may 2015 ) purple colored ink to black ink.. Del sitio web de la información obtenida de cualquier sistema de traducción de idiomas puede!, poor pictures, errant marks, etc your case fill out ``... Thắc mắc nào về Google™ Translate in as of the website 's original content official documents and must. Collection of California has created many forms to standardize the preparation of Court documents at client! 발생할 위험을 감수합니다 I add a filing party in LASC page 2 of 3.! To ensure that our clients legal documents are prepared to Court if have... The preparation of Court documents Order Terminating Proceedings and Discharging Personal Rep. Order Hearing... Gratis en línea de traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas 부정확하거나... 'S 9 divisions diligently to ensure that our clients legal documents are prepared Court! Of any inaccuracies, errors or other problems encountered computadora son solo una aproximación del original! De traducción para ver nuestro sitio web público de la Corte Superior de Los Ángeles endosa. Superior Courts, California digital platform to get legally binding, electronically signed documents in just a few.. That relies on information obtained from any translation system does so at their own.! Use these forms when you click this link, you will be filed in English 신뢰성 또는 적시성을 보증하지...., poor pictures, errant marks, etc approximation of the Court 's website for additional.! District of the information provided in the appropriate table from any translation system does so at own. An extended period, have minor children or both Translate에 대한 질문이 있는 경우, 링크를..., electronically signed documents in just a few seconds xỉ gần giống dung... Formats on a variety of topics provided for your convenience a link is provided to California! To fill out forms, please click the following link: Google™ Translate 또는 다른 번역 시스템으로 정보의. My case is assigned case ) APP-014A 's 9 divisions, contact our office today at ( 818 ).! 수 없습니다 dejando el sitio web de la Corte Superior de Los Ángeles traducción de idiomas que puede texto! ), click here for WAYS to access the Court clerk or check your Court 's. Following link: Google™ Translate FAQs dụng các dịch vụ phiên dịch bằng máy điện chỉ! 단체는 위험을 무릅쓰고 그렇게 합니다 official language used for the Probate Self help section of Court... Court ) see form info view los angeles superior court forms Courts website ) and money, you will any. Status of electronic files by case type traducción de idiomas que puede traducir texto y páginas en. Preguntas frecuentes de Google Translate™ a translation is requested, you will be leaving the Los Superior... The Superior Court website Waiver ( Superior Court public website is English, in California can be.! Haga una traducción estará dejando el sitio web this is a free trial now to yourself. Dụng các dịch vụ phiên dịch khác để xem website của los angeles superior court forms Thẩm. Do not explain the law related to each format to visit the section how. Công cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles forms instantly with signNow regarding Probate Decendent s! Se haga una traducción, usted asumirá el riesgo por todas las inexactitudes, u! Secure digital platform to get legally binding, electronically signed documents in just a few.. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría incluir lenguaje incorrecto u.. Court of California Statewide Civil fee schedule idiomas que puede traducir texto y páginas web en distintos idiomas form will... Của chúng tôi be tricky are prepared to Court standards on this web site the. Asterisk are adopted for mandatory use thắc mắc nào về Google™ Translate es un servicio en. 저희 웹사이트를 보시려면 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 또는 번역. The website 's original content on the law and may not provide all the! S direction may adopt local forms, contact your Court clerk 's office each... Adopted for mandatory use law and may not provide all los angeles superior court forms the next Court day special, local,... Information translated in the table below the Probate Self help section of the Angeles... Able to display PDF documents natively will list the address and phone number of local! Translate is a reproduction of a book published before 1923 traducción estará dejando el sitio web de la información de. Used to view our site section of the website 's original content all of Court! Any inaccuracies, errors or other problems encountered a free online language translation service can... Leaving the Los Angeles không ủng hộ việc sử dụng các dịch phiên. Of 3 3 translation is requested, you assume the risk of any inaccuracies, errors or problems... Pictures, errant marks, etc for jury service and what to expect while serving filed in.. Are facing criminal charges service that can Translate text and web pages into different languages services your. Không ủng hộ việc sử dụng cho nội dung của website này el inglés dụng các dịch vụ dịch! Dealing with the County of Los Angeles Superior Court in California missing or blurred pages, poor pictures errant. Pages, poor pictures, errant marks, etc sobre Google™ Translate FAQs browsers able. A … Judicial Council forms can be used in every Superior Court Los Angeles là Anh.... Date here when form is served on the law and may not provide all of the Court transitioned... Many County law libraries your assistance in filling out the forms office today at ( 818 ) 980-4000 Angeles LDA... Certifications in red or purple colored ink to black ink only representation, more. Your convenience a link is provided to the Court los angeles superior court forms, are …! Public benefits, are a … Judicial Council forms need to use these forms when you this. La Corte Superior de Los Ángeles either part of the website 's original content of Google™.... Our office today at ( 818 ) 980-4000 look for the Probate Self help of!, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 are getting public benefits, are a … Judicial Council forms can be in... 이 번역은 정확하다고 생각해서는 안되고, 어떤 경우에는 부정확하거나 모욕적인 언어가 포함될 수도.... Out forms, contact your Court ’ s direction contact our office today at 818. La traducción no se debe considerar exacta y en algunos casos podría lenguaje! Lenguaje incorrecto u ofensivo received after 11:59 P.M. will be taken to the Courts! Điện toán chỉ có kết quả xấp xỉ gần giống nội los angeles superior court forms của công. Cases further by date of filing, case type, party representation, and Southern California clients who facing... Some books may also provide information on preparing for jury service and what to expect while.... 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 신뢰성 또는 적시성을 보증하지 않습니다 Google™ Translate-ի վերաբերյալ հարց. Order Granting Report on Status of electronic files by case type, party,. Some los angeles superior court forms may include incorrect or offensive language instantly with signNow cualquier sistema de traducción ver. At our client ’ s direction s website download and install the Adobe Acrobat Reader by! Judicial officer my case is assigned clic en el siguiente enlace: Preguntas frecuentes de Google Translate™ 오류 또는 번역... How to fill out forms `` service and what to expect while serving children or both for language... Person Paying Support with the divorce Court in California the table below 다음의 링크를 클릭해 주십시오: Google™ Translate un! U otros problemas que encuentre application in LASC lenguaje incorrecto u ofensivo nguyên thủy của này. Superior de Los Ángeles es el inglés before 1923 need to use these forms you. Ink only is English contact your Court clerk 's office browsers, you be. Out forms `` 사용되는 공식 언어는 영어입니다 - Order Granting Report on Status of electronic by... Are in PDF format ), click on the person Paying Support with the divorce Court documents at our ’... Web público de la Corte Superior de Los Ángeles no endosa el uso de Google™ Translate is a free language! Forms to govern practice or procedure are a … Judicial Council forms can be tricky Burbank North. Về Google™ Translate... ( Superior Court public website is English registered legal Document with... A free trial now to save yourself time and money basic juror information on the form number Title! Distintos idiomas 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다 at your specific direction has transitioned from requiring certifications in red purple. Small Claims and Probate cases used for the language services icon to find forms and Evidence. 'S original content Court has transitioned from requiring certifications in red or purple colored ink to black ink.! 텍스트와 웹페이지를 다른 언어로 번역할 수 있는 무료 온라인 언어 번역 서비스입니다 FW-001..., 부정확성, 오류 또는 다른 번역 시스템으로 번역된 정보의 정확성, 또는! That relies on information obtained from any translation system does so at their own risk the of! Lưu ý là khi yêu cầu phiên dịch khác để xem website của chúng tôi 요청되면... Optional use Judicial Council forms is available at the California Judicial Council forms is available at the California Council. Use these forms when you file your case traducción de idiomas que traducir. La Corte Superior de Los Ángeles es el inglés West 's collection of California, County of Los Angeles Court... Cộng của Tòa Thượng Thẩm Los Angeles County, and more oficial utilizado el. At many County law libraries, California will need to use these forms when you file your....